موارد عدم پذیرش

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که در مراحل اولیه طراحى مفهومى محصول باشند.

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى یا محصول نهایى آنها، کلى، مبهم و نامشخص باشد.

• شرکت‌هاى و هسته‌هایى که قائم به شخص بوده و ناتوان از حضور حداقل ٢ نفر کارشناس تمام وقت در رشته تخصصى مرتبط با ایده محورى باشند.

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که ایده محورى آنها صرفا راه‌اندازى یک پایگاه اینترنتى است.

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که فعالیت آنها صرفا بازرگانى است.

• شرکت‌ها و هسته‌هایى که در نام آنها از کلمه «آزاد تبریز» استفاده شده باشد.