مراحل پذیرش و استقرار

• مطالعه دقیق شرایط پذیرش و در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت

• تکمیل فرم آنلاین تقاضاى پذیرش پس از مطالعه دقیق شرایط پذیرش

• در صورت احراز شرایط، آماده کردن اطلاعات مربوط به گروه کارى، ایده محورى و اطلاعات شرکت (برای دریافت فرم در اینجا کلیک کنید)

• برگزارى جلسه مصاحبه و ارائه اطلاعات جهت آشنایى با ایده محورى و گروه کارى

• بررسی و کارشناسی تخصصی توسط کمیته پذیرش مرکز رشد (فنی-اقتصادی)

• اعلام نتیجه کارشناسی به متقاضی و رفع نواقص احتمالى طرح توسط متقاضى؛

• برگزارى جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار

• طرح و تصویب در شورای مرکز رشد؛

• اعلام پذیرش و استقرار در مرکز رشد؛

• تکمیل فرم قرارداد استقرار در دوره رشد مقدماتی؛ (برای دریافت فرم در اینجا کلیک کنید)

نکته مهم: بعد از تکمیل فرم تقاضاى پذیرش به صورت آنلاین، مراحل بعدى از طریق ایمیل و پیام اعلام مى شود.