حوزه های تخصصی مورد پذیرش

فناورى نانو
اپتیک و لیزر
فناورى زیستى
مهندسى پزشکى
سازه هاى نوین
علوم پایه
طراحى صنعتى
مواد و متالورژى
مکاترونیک
مدیریت فناورى
بهینه سازى انرژى
رباتیک و اتوماسیون
الکترونیک و سخت افزار
الکترونیک و مخابرات
فناورى اطلاعات و ارتباطات
فناوری پلاسما