جلسه دفاع از ایده

جلسه دفاع از ایده محورى و طرح کسب و کار

جلسه دفاع از ایده محورى، به عنوان آخرین گام از فرایند پذیرش در مرکز رشد است. در واقع متقاضى پس از دفاع از طرح و ایده محورى و کسب نظر موافق اکثریت اعضاى جلسه، مى‌تواند مجوز پذیرش در مرکز را دریافت نماید.

محتواى اسلایدها

لازم است محتواى اسلایدهاى تهیه شده براى دفاع از طرح، حول محورهاى زیر باشد:

1- معرفى اعضاى تیم

2- دفاع از ارزش علمى- فنى طرح شامل:

  • توضیح ایده محورى و محصول نهایى
  • تبیین نوآورى فناورانه طرح
  • امکان سنجى طرح به لحاظ فنى-تخصصى
  • بیان صلاحیت علمى-فنى گروه و مراحل طى شده در خصوص پیشبرد ایده محورى (با ارایه مستندات کافى)
  • برنامه عملیاتى طرح

3- دفاع از ارزش اقتصادى طرح شامل:

  • بیان اطلاعات اقتصادى طرح شامل: میزان سرمایه‌گذارى (ثابت و متغیر)، نرخ بازده داخلى (درصد سود)، زمان بازگشت سرمایه، نحوه تأمین مالى طرح، . . .
  • مطالعات بازار شامل: مشتریان طرح، دسته‌بندى بازار، حجم بازار، رقبا، محصولات مشابه و جایگزین، مقایسه قیمت، مزیت رقابتى
  • پیش‌بینى‌هاى مالى شامل: پیش‌بینى فروش، هزینه‌ها، سود، جریان نقدى
  • تحلیل ریسک شامل: نقطه سر به سر، افزایش هزینه، عدم تحقق پیش‌بینى فروش، افزایش قیمت تمام شده.

4- دفاع از قابلیت‌هاى تیم اجرایى متناسب با ملزومات تحقق ایده محورى


توجه: متقاضیان حتما به الزامات و توصیه‌هاى جلسه دفاع از طرح کسب و کار در لینک مربوطه در بخش پذیرش توجه فرمایند.