مدت استقرار و خاتمه فعالیت واحد فناور

مدت استقرار واحدهای فناور:

یک دوره ۳ ساله است که با نظر شورای مرکز رشد تا حداکثر ۵ سال قابل تمدید است.

قرارداد استقرار به صورت سالانه با امضای ریاست واحد، معاونت پژوهش و فناوری، مدیر مرکز رشد و مدیر عامل واحد فناور بسته می شود و با تایید شورای مرکز رشد قابل تمدید است.

خاتمه فعالیت واحد فناور:

خروج موفق واحد فناور و استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در قالب شرکت دانش بنیان؛

به نتیجه نرسیدن طرح پیشنهادی واحد فناور

رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد

ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد