مدت استقرار و خاتمه فعالیت هسته فناور

مدت استقرار هسته فناور:

شامل دو دوره سه ماهه و قابل تمدید تا سقف حداکثر ۹ ماه با مجوز شورای مرکز رشد است.

دوره اول برای اثبات ادعای ارائه شده توسط واحد فناور، عملکرد اعضاء و ارزیابی حضور اعضاء در محل استقرار؛

پس از سپری شدن دوره اول و در صورت تایید، ورود به سه ماهه دوم برای تثبیت ایده، مطالعه بازار و حمایت برای نمونه سازی ایده؛

خاتمه فعالیت هسته فناور:

تایید شورای مرکز رشد و ورود به دوره رشد؛

به نتیجه نرسیدن ادعای هسته فناور

رعایت نکردن مقررات و ضوابط مرکز رشد

ارائه تقاضای کتبی خود مبنی بر تمایل نداشتن به ادامه فعالیت در مرکز رشد