تعهدات واحد فناور

تلاش در جهت رشد کمی و کیفی بر اساس برنامه کسب وکار مورد تائید شورای مرکز رشد؛

همکاری با مرکز رشد در ارزیابی های دوره ای از روند رشد واحد فناور؛

درج نشان دانشگاه آزاد اسلامی و آدرس واحد دانشگاهی در محصولات و بروشورهای تبلیغاتی واحد فناور؛

رعایت تمامی مقررات و ضوابط مرکز رشد؛

حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار هسته فناور قرار گرفته است.

پس از تصویب و ابلاغ شورای مرکز رشد، هسته فناور متعهد است ظرف مدت ۲ هفته نسبت به تسویه حساب و خروج اقدام کند.

واحدهای فناور که در دوره رشد موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شده اند باید درصدی از فروش محصول را با نظر شورای مرکز رشد به مرکز رشد پرداخت کنند.

واحد فناور می تواند با توجه به حمایتهای انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه ۲۵۹۰۸/۷۰ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴) با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد دانشگاهی واگذار کند.