تعهدات هسته فناور

حضور فعال و تلاش در تثبیت ایده، تیم کاری و شناخت بازار؛

ارائه گزارش کتبی ماهانه از فعالیت خود؛

رعایت تمامی مقررات و ضوابط مرکز رشد؛

حفظ کلیه اموال و تجهیزاتی که در اختیار هسته فناور قرار گرفته است.

پس از تصویب و ابلاغ شورای مرکز رشد، هسته فناور متعهد است ظرف مدت ۲ هفته نسبت به تسویه حساب و خروج اقدام کند.

هسته فناوری که در دوره رشد مقدماتی موفق به فروش محصول یا خدمات با ارزش افزوده شده اند باید درصدی از فروش محصول را با نظر شورای مرکز رشد به مرکز رشد پرداخت کنند.

هسته فناور می تواند با توجه به حمایتهای انجام شده و مستند به آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامی (بخشنامه ۲۵۹۰۸/۷۰ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴) با نظر شورای مرکز رشد بخشی از مالکیت معنوی طرح یا محصول ثبت شده خود را به مرکز رشد واحد دانشگاهی واگذار کند.