دوره های آموزشی

برنامه کسب کار برای مراکز رشد (دریافت فایل کارگاه BP)

برنامه های کسب و کار در بنگاههای کوچک

آشنایی با قوانین ثبت شرکتها و خدمات مشاوره مالیاتی

اصول و مبانی کار آفرینی

مدیریت زمان

مهارتهای ارتباطی مدیران

خلاقیت و نوآوری

مالکیت فکری و ثبت اختراع

ارزیابی شرکتهای دانش بنیان و حمایتهای قانونی از این شرکتها

ایده تا بازار و قیمت گذاری فناوری

بازاریابی، برندسازی و فروش تخصصی