اهداف آموزش

موسسات نوپا، شرکتهاى کوچک و متوسط در رونق اقتصادى و به تبع آن کارآفرینى نقش بسیار مؤثرى دارند.

در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. از این رو در یک گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سرمایه گذاران) باید به سهم خود کارآفرین باشند. این فرآیند جدا از حمایت مالى نیاز به زمینه‌اى براى آموزش، انتقال دانش و ایجاد زیر ساختار شغلى براى تشویق بیشتر توسعه کارآفرینى و رشد مشاغل کوچک دارد. آنچه دراین رابطه اهمیت دارد ضرورت ارائه الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، افزایش توانایى و مهارت بیشتر کارآفرینان براى پیشبرد اهداف و رسیدن به چشم اندازهای مطلوب با بهره وری بالا می باشد. از اینرو مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به تدوین و برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب با هدف آموزش مهارت‌هاى کارآفرینى و کسب و کار در حوزه فناوری پرداخته است.